วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ยู แอล ซี ประเทศไทย

ยู แอล ซี ในประเทศไทย [ULC THAILAND]
สถานที่ตั้ง
ศูนย์ประสานงานในประเทศ หมู่บ้านพิมุกข์ เลขที่ 333 หมู่ที่ 3 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ 053350333 E-mail : dr.somchai_pimuk@hotmail.com
ศูนย์ประสานงานต่างประเทศ หมู่บ้านคนเมือง เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ +66819981755 E-mail : dr.noppadol@gmail.com
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 5/2 ซอย 6 ถนนราษฎร์อุทิศ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ 053247830 Email : ulc_thai @ hotmail .com
ความเป็นมา

ยู แอล ซี ในประเทศไทยเริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 5 เดือน สิงหาคม ค.ศ. 2005 โดยการประกาศสถาปนาขององค์กร Universal Life Church ผ่าน Universal Ministries มีสำนักงานใหญ่ที่ ULC administrative headquarters in Modesto 601 Third Street Modesto, CA 95351 ซึ่งเป็นองค์กรทางศาสนาตามบัญญัติกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ผู้ปกครอง ดร.นพดล ก้อนคำ เป็นผู้ประสานงานกับ ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา ในตำแหน่ง Minister และ Minster of peace.
จากนั้น ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เห็นความตั้งใจที่ ผป. ดร.นพดล ก้อนคำ ได้ทำงานและมีผลงานอย่างต่อเนื่อง และยังได้รักษาความสัมพันธ์ที่ดีตลอดมา ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงมีแนวคิด ที่จะเพิ่มการทำงาน เพื่อสนับสนุน ULC ในประเทศไทย ให้เข้าสู่ระบบการดำเนินงานของ ULC ที่สหรัฐอเมริกา และมหาวิทยาลัย ในเครือข่ายของ ULC ทั้ง 40 ประเทศ เนื่องจาก ULC เป็นองค์กรทางศาสนา จึงได้ติดต่อประสานงานกับศูนย์ข่าวประเสริฐนานาชาติ ซึ่งสังกัดมูลนิธิสายรุ้ง และได้แต่งตั้ง ศบ. ดร. วีรพล ประวัง เป็นศาสนาจารย์ของ ULC ในประเทศไทย โดยมี ดร.นพดล ก้อนคำ เป็นเลขาธิการ และ ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ เป็นอาจารย์ผู้สั่งสอนประจำของ ULC ในประเทศไทย และ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2009 ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้แต่งตั้ง ดร. สมชาย กุละปาลานนท์ ดร.นภา หอมเสียง ดร.การุณ คุณยศยิ่ง ดร.เกียรติศักดิ์ วงค์รัตนวรรณ เป็นกรรมการ ULC ในประเทศไทย ในตำแหน่ง Minister of peace.
พันธกิจของ ULC ได้ก้าวหน้าเป็นลำดับ จนสามารถสถาปนาองค์กรเป็น “เครือข่ายประชาสังคม” ซึ่งมีสมาชิกมากมาย จากหลากหลายความเชื่อ อาชีพและวัตถุประสงค์ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

ตราและสัญลักษณ์
เป้าหมายของ ULC ในประเทศไทย
“ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้นำในทุกระดับชั้นของสังคม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เพื่อสันติภาพ”

จุดประสงค์ของ ULC ในประเทศไทย
1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพผู้นำในทุกระดับชั้น โดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การศึกษาวิจัยและนวัตกรรมทางศึกษาแนวใหม่
2. เพื่อการพัฒนาจิตวิญญาณสากล ส่งเสริมกระบวนการสิทธิมนุษยชน และการปกครองระบอบประชาธิปไตยเชิงสร้างสรรค์
3. เพื่อการสถาปนาสันติภาพสากล นำคุณธรรมค้ำจุนสังคม สร้างสรรค์ประชากรแห่งคุณความดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม นำพาประชาสังคมให้เข้มแข็ง สร้างเครือข่ายเกื้อกูลกัน สร้างความผาสุก มั่งคั่ง แก่สังคมไทยและภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในทุกมิติ

คณะกรรมการบริหารงานของ ULC ในประเทศไทย
1. ศจ. ดร.วีรพล ประวัง ประธานกรรมการ
2. ดร.สมชาย กุละปาลานนท์ รองประธานกรรมการ
ดูแลงานด้านงบประมาณและการหาทุน
เป็นประธานกลุ่มผู้ที่ได้รับปริญญาเอกฯ จาก ULC ในประเทศไทย
3. ดร. นพดล ก้อนคำ เลขาธิการ / ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศกับ ULC ประเทศไทย
4. ดร.กรีฑา เพียรเกิดสุข เหรัญญิก
5. ดร.นะภา หอมเสียง กรรมการ
เป็นประธานฝ่าย การจัดหาทุน
6. ดร.การุณ คุณยศยิ่ง กรรมการ
เป็นประธานฝ่ายกิจกรรม
7. ดร.เกียรติศักดิ์ วงค์รัตนวรรณ กรรมการ
เป็นประธาน ฝ่ายประสานงานในประเทศไทย
8. ดร.สมนึก สิริศักดาวุฒิ กรรมการ
ประธานฝ่าย สถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ

กรรมการที่ปรึกษา
1. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์ ประธานกรรมการ
2. ดร.พัลลพ สุวรรณมาลิก กรรมการ
3. นายประพันธ์ บูรณุปกรณ์ กรรมการ
4. ดร.อุบล ทัศนโกวิทย์ กรรมการ

คณาจารย์ประจำ ULC ในประเทศไทย
1. ดร.อนุสรณ์ คุณานุสรณ์
2. ดร.ไพรินทร์ กาญจนภานุพันธ์
3. ดร.นพดล ก้อนคำ
4. ดร.สุทัศน์ ตาแสงร้อย
5. ดร.สมนึก สิริศักดาวุฒิ

คณาจารย์พิเศษ ULC ในประเทศไทย
1. ดร.พัลลพ สุวรรณมาลิก
2. ดร.อุบล ทัศนโกวิทย์
3. พลตรีธีรภัทร อ่อนอรุณ
4. ดร.กมล นำบุญจิตต์
5. ดร.สมชาย กุละปาลานนท์
6. ดร.นะภา หอมเสียง
7. ดร.การุณ คุณยศยิ่ง
8. ดร.เกียรติศักดิ์ วงค์รัตนวรรณ
9. ดร.กรีฑา เพียรเกิดสุข
10. อ.นิคม พรหมมาเทพย์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของ ULC ในประเทศไทย

1. คุณ จิรานีจ์ เขื่อนพันธ์ ผู้ช่วย ฝ่ายประสานงานในประเทศไทย
หัวหน้างานธุรการ / เลขานุการ
2. คุณพิชนันท์ หลุกแก้ว ผู้ช่วย ผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ
ด้านการสัมมนา / อบรมและศึกษาดูงานต่างประเทศ
3. คุณจีรนันท์ ฤทธิยา ผู้ช่วย ฝ่ายกิจกรรม
ด้านการประชุม / อบรม-สัมมนาในประเทศ / พิธีมอบปริญญาบัตรฯ

ตำแหน่งและหน้าที่ของคณะกรรมการ ULC ในประเทศไทย
คณะกรรมการอยู่ในวาระครั้งละ 4 ปีและมีการแต่งตั้งโดยการลงคะแนนลับ
1. ตำแหน่งประธานคณะกรรมการ
มีหน้าที่ดังนี้
1.1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการและในพิธีต่างๆ
1.2 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ ลงลายมือชื่อในเอกสารทุกอย่าง แต่เพียงผู้เดียว
1.3 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ ตรวจและสอบถาม งานของทุกฝ่ายได้ตลอดเวลา
1.4 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ ควบคุม ดูแล จัดการบริหารงานของ ULC ในประเทศไทย
1.5 ต้องเป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด ในมติที่ได้ผ่านการเห็นชอบและมีการรับรองจากคณะกรรมการ
1.6 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ ลงลายมือชื่อสั่งจ่ายเงินของ ULC ในประเทศไทยตามมติคณะกรรมการ
1.7 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ สั่งจ่ายเงินได้ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท


2. ตำแหน่ง รองประธานกรรมการ
มีหน้าที่ดังนี้
2.1 มีสิทธิ์และอำนาจ ทำหน้าที่แทนประธาน เมื่อประธานไม่อยู่ หรือเมื่อได้รับมอบหมายจากประธานฯทั้งทางวาจาและเป็นลายลักษณ์อักษร
2.2 เป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือ สนับสนุนประธานในการบริหารงานทุกด้าน
2.3 มีสิทธิ์และอำนาจทุกอย่าง รองจากประธาน

3. ตำแหน่งเลขาธิการ
มีหน้าที่ดังนี้
3.1 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ งานด้านเอกสาร และงานธุรการทุกอย่าง
3.2 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ เรียกคณะกรรมการประชุมทุกครั้ง
3.3 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ จัดระบบ, โครงสร้างและพัฒนางานของULC ในประเทศไทย
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
3.4 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ เป็นทูตเจรจา ประสานงานทุกด้านให้เรียบร้อย
3.5 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ ลงนามในเอกสารหรือหนังสือต่างๆ ในการติดต่อกับส่วนราชการหรือหน่วยงานองค์กรต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ

4. ตำแหน่ง เหรัญญิก
มีหน้าที่ดังนี้
4.1 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ ดูแลรักษาและทำบัญชีการเงินให้ถูกต้องและเรียบร้อย
4.2 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ รายงานการเงินต่อคณะกรรมการเมื่อมีการประชุมและเมื่อมีวาระรายงานการเงิน
4.3 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ จ่ายเงินเมื่อมีการอนุมัติและมีการลงลายมือชื่อ การสั่งจ่ายจากประธานเท่านั้น

5. ตำแหน่งกรรมการ ประธานฝ่ายการหาทุน
มีหน้าที่ดังนี้
5.1 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ วางแผนงานทางด้านการเงินและเสนอต่อคณะกรรมการ
5.2 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ วางโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการหางบประมาณให้กับULCประเทศไทย

6. ตำแหน่งกรรมการ ประธานฝ่ายกิจกรรม
มีหน้าที่ดังนี้
6.1 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ วางแผนงานด้านกิจกรรมต่างๆเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
6.2 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ ดูแล จัดเตรียม และจัดการงานฝ่ายกิจกรรมทุกอย่างให้เรียบร้อย

7. ตำแหน่ง กรรมการ ประธานฝ่ายประสานงานต่างๆในประเทศไทย
มีหน้าที่ดังนี้
7.1 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ ส่งข่าวสารและประชาสัมพันธ์
7.2 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ เป็นผู้ประสานงานงานของ ULC ในประเทศไทยกับองค์กรต่างๆ
7.3 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ เป็นผู้เจรจางานและประสานฝ่ายต่างๆ ให้เกิดความเรียบร้อย

8. ตำแหน่ง กรรมการ ประธานฝ่ายสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ
มีหน้าที่ดังนี้
8.1 ดูแล บริหารจัดการ ควบคุม งานสถาบันพัฒนาศักยภาพผู้นำ
8.2 วางแผนงานและโครงการต่างๆ ของสถาบันฯ เพื่อนำเสนอต่อคระกรรมการ
8.3 สรุปผลงาน และรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการ ทุกๆ 3 เดือน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการของ ULC ในประเทศไทย
1. คุณจิรานีจ์ เขื่อนพันธ์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยฝ่ายประสานงานในประเทศไทย ( ดร.เกีรติศักดิ์ วงค์รัตนวรรณ )
หัวหน้างานธุรการ / เลขานุการ
มีหน้าที่ดังนี้
1.1 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ ช่วยประสานงาน งานต่างๆภายในประเทศไทย
1.2 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ ดูแล ควบคุม จัดการบริหาร งานด้านเอกสารให้เรียบร้อย
1.3 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ บันทึกการประชุม เมื่อมีการประชุมทุกครั้ง
2. คุณพิชนันท์ หลุกแก้ว
ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ประสานงานฝ่ายต่างประเทศ (ดร.นพดล ก้อนคำ)
มีหน้าที่ดังนี้
2.1 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ จัดโครงการ, จัดเตรียม ,ประสานงาน ด้านการสัมมนา , อบรม
และการศึกษาดูงานต่างประเทศ ของ ULC ในประเทศไทย
2.2 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ ช่วยงานเลขาธิงาน เกี่ยวกับงานฝ่ายต่างประเทศ
3. คุณจีรนันท์ ฤทธิยา
ตำแหน่ง ผู้ช่วย ฝ่ายกิจกรรม (ดร.การุณ คุณยศยิ่ง )
มีหน้าที่ดังนี้
3.1 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ ช่วยจัดการ จัดเตรียมความพร้อม ดูแลงานเมื่อมีการประชุมคณะกรรมการ
ทุกครั้ง / การอบรม-สัมมนา ULC ในประเทศไทย / พิธีมอบปริญญาบัตรฯ และพิธีอื่นๆ /งานเลี้ยง
3.2 มีสิทธิ์และอำนาจหน้าที่ บริหารจัดการ การรับรองแขกของ ULC ประเทศไทย

ระเบียบปฏิบัติงานของ ULC ประเทศไทย
1. ทุกคนเป็นอาสาสมัคร ที่เต็มใจรับตำแหน่งและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน
2. ผู้ปฏิบัติทุกคนต้องทำงานเพื่อให้เป้าหมายและจุดประสงค์ ของ ULC ประเทศไทยนั้นเกิดผลและเจริญขึ้น
3. งานทุกอย่างจะต้องยึดเอาระบบการบริหาร / มติของคณะกรรมการ เป็นสำคัญ
4. คณะกรรมการมีสิทธิ์และอำนาจสูงสุดในการบริหารจัดการ
เงื่อนไขของผู้ที่จะขอรับปริญญาเอก กิตติมศักดิ์
จาก ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือจากมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของ ULC จาก 12 ประเทศ

1. ผู้ที่จะขอรับปริญญาเอก ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ต้องกรอกใบสมัคร พร้อมแนบเอกสารต่างๆให้ครบ
เพื่อคณะกรรมการ ULC ประเทศไทยจะได้พิจารณา
2. เมื่อผ่านการเห็นชอบ และได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ULC ประเทศไทยแล้ว ผู้สมัครขอรับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จะต้องลงทะเบียนเข้าเป็นนักศึกษา เพื่อจะขอรับปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ จาก ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา และจากมหาวิทยาลัยในเครือของ ULC
3. ผู้ที่จะได้รับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ULC จะต้องเข้ารับการอบรม เรียนรู้ ตามหลักสูตรของ ULC ให้ครบ โดยอบรม เรียนรู้ ในประเทศไทย จากคณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก ULC ประเทศสหรัฐอเมริกา
4. ผู้ที่จะได้รับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จะต้องได้รับใบรับรองหรือใบประกาศนียบัตร ที่ได้ผ่านการอบรม / สัมมนา และการศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัย ULC หรือมหาวิทยาลัยในเครือข่ายของ ULC
5. ผู้ที่จะได้รับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จะต้องจัดทำเอกสารรายงาน ผลการทำงาน และประสบการณ์ชีวิตอันเป็นการแสดงว่า ท่านสมควรจะได้รับปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ จาก ULC ไม่ต่ำกว่า 10,000 คำ
6. ผู้ที่จะเข้ารับปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิตตามกำหนดการของ ULC ประเทศไทย ทุกท่านต้องนำ ใบปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ ดุษฎีบัณฑิต ไปให้สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย (ที่กรุงเทพ) ตรวจสอบและรับรองในความถูกต้องและนำใบปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ ไปแจ้งกับรัฐมนตรีกระทรงศึกษาธิการได้รับทราบต่อไป
7. ผู้ที่จะได้รับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ต้องเข้าร่วมในพิธีมอบรับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ ตามกำหนดการ
8. ผู้ที่ได้รับปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก ULC ต้องใช้ความรู้ ความสามารถและมีเจตนารมณ์รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ ชุมชน สังคมและประเทศชาติต่อไป ตามโครงการ “ตามรอยพ่อ”

คุณสมบัติของผู้ที่จะขอรับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
1. มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป
2. เป็นผู้ที่ ทำคุณประโยชน์ คุณความดีให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ
3. เป็นผู้ที่ มีความเชื่อถือในศาสนา และมีหลักธรรมนำชีวิต
4. เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับจากชุมชน สังคม และประเทศชาติ
5. มีความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนา ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ที่จะนำไปสู่ความอยู่เย็นเป็นสุข

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการยื่นขอรับปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
1. แบบฟอร์ม การสมัครขอรับปริญญาเอก กิตติมศักดิ์ 1 ชุด
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ใบ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
4. สำเนาวุฒิการศึกษาสูงสุด 3 ชุด
5. สำเนาใบประกาศเกียรติคุณต่างๆ อย่างละ 2 ชุด
6. รูปสี หน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 6 ใบ
7. รูปครอบครัว 2 ใบ
8. เขียนบทความ “สิ่งที่ข้าพเจ้าต้องการเห็น ต้องการทำ ให้กับชุมชน สังคมและประเทศชาติ” 2 หน้ากระดาษ เอ 4Oxford Doctoral Gown (ULC D.D.,D.RS.)
Finest of the finest Custom Doctoral Gown. Tailored on a traditional pattern with lined bell sleeves, cuffs and buttons, the Oxford gown offers the wearer complete choice of the finest black or degree color silk velvets, all carefully blind-stitched in place and elegantly trimmed in gold metallic or black piping The Oxford has both a concealed zipper as well as hook and eye closure. The Oxford boasts generous front pleats,a beautiful draped yoke and braided cord and button,neck edge trim and hand fluted shoulders and back for a luxurious and padded look and feel. A five-inch hem at the bottom of the gown with a ribbon-faced edge ensures quality finish and optimum draping effect.The Oxford gown comes complete with a hood attachment button and dual pockets and slit openings. The Oxford is created using the finest fabric available, 100% Lyric polyester faille.


Doctorate of religious Degree gown.

ไม่มีความคิดเห็น: